Symfony: własne formattery formularzy

Krótko i tre­ści­wie o tym, jak two­rzyć wła­sne for­mat­tery do for­mu­la­rzy w Sym­fony. W komen­ta­rzach info, jak zde­fi­nio­wać odgór­nie dla wszyst­kich for­mu­la­rzy wyko­rzy­sta­nie kon­kret­nego for­mat­tera w kon­fi­gu­ra­cji aplikacji:

sfWidgetFormSchema::setDefaultFormFormatterName('yourFormatter');

How-to: http://erisds.co.uk/symfony/snippet-symfony-forms-setting-the-form-formatter

Siódemka S.A.: powinni tego zabronić

Wraz z roz­wo­jem tech­no­lo­gii oraz e-commerce Polacy coraz czę­ściej decy­dują się na robie­nie zaku­pów przez Inter­net. Doko­nują ich bez­po­śred­nio na stro­nie sklepu lub poprzez por­tale aukcyjne. Nie­za­leż­nie od strony, zawsze mamy dyle­mat jaką formę wysyłki mamy wybrać: Poczta Pol­ska, czy kurier. Oczy­wi­ście, nie wszyst­kie sklepy ofe­rują wysyłkę swo­ich pro­duk­tów za pośred­nic­twem PP lub kuriera, jed­nakże naj­czę­ściej są dostępne oba warianty. O tym, jak działa pierw­sza firma nie trzeba dużo mówić, bowiem gło­śno o nich od lat, cho­ciaż ostat­nio zauwa­ży­łem, że nie jest już tak źle jak przed kil­koma laty. Mimo to, co wybie­rzemy zależy głów­nie od war­to­ści zama­wia­nego pro­duktu oraz wła­snych pre­fe­ren­cji. Oso­bi­ście w 99% przy­pad­ków wybie­ram kuriera przy towa­rach droż­szych niż 200 zł.
Czy­taj więcej »

Mac: MS Office 2011 PL — problem z czcionkami

Dziś ode­bra­łem w Cor­tlan­dzie licen­cję na naj­now­szą wer­sję pakietu biu­ro­wego Micro­so­ftu — Office’a 2011. Nowa wer­sja przy­nosi sporo zmian, głów­nie w pręd­ko­ści dzia­ła­nia oraz kom­pa­ty­bil­no­ści z pli­kami two­rzo­nymi w MS Office pod Win­dow­sem, co działa ponoć o niebo lepiej niż w poprzed­niej wer­sji (tj. 2008). Z 11. mia­łem do czy­nie­nia już wcze­śniej, kiedy poja­wiła się beta w sieci. Przyj­rza­łem się cało­ści i stwier­dzi­łem, że nie wygląda to źle… no, poza czcion­kami w sys­te­mie. Insta­la­cja Office’a powo­duje bur­del w czcion­kach. Nie­które czcionki, które mamy od początku po zain­sta­lo­wa­niu OS X’a. Czcionki zostały zastą­pione wer­sją bez pol­skich zna­ków, co powo­do­wało, że kon­kretne literki poja­wiały się w Times New Roma­nie.
Czy­taj więcej »

Wyniki konkursu „1Password3 za darmo”

Wczo­raj póź­nym wie­czo­rem ogło­si­łem mały kon­kurs, w któ­rym do zgar­nię­cia była licen­cja na 1Password 3 na Maka. Zgła­szać można było się do pół­nocy, co też uczy­niło 8. osób. Jak zwy­kle loso­wa­nie odbyło się poprzez ser­wis random.org.

Licen­cję na 1Password 3 otrzy­muje Lothe­rok, a prze­bieg loso­wa­nia może­cie zoba­czyć poni­żej:

Gra­tu­luję zwy­cięzcy i życzę przy­jem­nej pracy z pro­duk­tem Agile Web Solutions. :)

1Password 3 za darmo

Użyt­kow­nicy Macin­to­sha na pewno sły­szeli o świet­nym pro­gra­mie do obsługi haseł — 1Password. Oso­bi­ście korzy­stam z niego od pra­wie 2 lat i obec­nie nie wyobra­żam sobie pracy bez niego. W każ­dej chwili mam dostęp do gene­ro­wa­nych haseł pra­cu­jąc na lap­to­pie oraz prze­glą­da­jąc Inter­net z telefonu.

Z oka­zji Święta Dzięk­czy­nie­nia w Sta­nach, Agile Web Solu­tions umoż­li­wiają dotych­cza­so­wym klien­tom roz­da­nie 3 peł­nych wer­sji na naj­now­szą wer­sję 1Password zupeł­nie za darmo.

Obec­nie roz­da­łem już dwie, jedna poszła do Madzi, druga do Ludwika, a trze­cia licen­cja zosta­nie roz­lo­so­wana na blogu. Warun­kiem uczest­nic­twa w loso­wa­niu jest posia­da­nie kom­pu­tera Mac.

Chętni muszą się spie­szyć, macie czas do pół­nocy. Powodzenia. :)

MacBook Pro 13″: wrażenia po tygodniu użytkowania

MacBook Pro 13"
Po nieco ponad 2 latach korzy­sta­nia z Mac­Bo­oka White (model early ’08) posta­no­wi­łem wymie­nić sprzęt na coś now­szego. Zasta­na­wia­łem się nad dwoma lap­to­pami w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach, jed­nakże po dłu­gich roz­my­śla­niach wybra­łem osta­tecz­nie Mac­Bo­oka Pro 13″. W porów­na­niu do poprzed­niego modelu (zwy­kłego Mac­Bo­oka) róż­nica w pręd­ko­ści dzia­ła­nia pro­gra­mów i całego sys­temu jest kolo­salna. Udało mi się jed­nak tra­fić na pro­mo­cję i przy dodat­ko­wej opła­cie w wyso­ko­ści 50,- doku­pić zewnętrzny dysk 2,5″ o pojem­no­ści 500GB — bar­dzo przy­datna rzecz bio­rąc pod uwagę fakt, że robie­nie bac­ku­pów na pendrive’y było dość męczące głów­nie ze względu na dość mocno ogra­ni­czoną pojem­ność dys­kową.
Czy­taj więcej »

Wizytówka

W końcu po kilku pró­bach zapro­jek­to­wa­nia sobie wizy­tówki posze­dłem do dru­karni Adlon, któ­rej powie­rzy­łem reali­za­cję zadania.

Efekt uwa­żam za cał­kiem nie­zły, zabiorę je zapewne na zbli­ża­ją­cego się Word­Campa.

Wizytówki