meet.js w Gdańsku!

Mie­siąc temu odbył się pierw­szy Wor­dUp w Gdań­sku, zapo­wie­dziano kolejny meetup, a już poja­wiła się kolejna ini­cja­tywa spo­tkań w Gdań­sku. Mam przy­jem­ność wraz z Micha­łem Misz­czy­szy­nem oraz Arkiem Putko orga­ni­zo­wać spo­tka­nia meet.js poświę­cone ogól­nie poję­temu front-endowi. Wyda­rze­nie odbę­dzie się w Gdań­skim Inku­ba­to­rze Przed­się­bior­czo­ści STARTER w Gdań­sku (ul. Lębor­ska 3B).

Pierw­szy meet.js odbę­dzie się 11. marca o godz. 18:00, mimo dość odle­głego ter­minu, udało nam się pozy­skać 4 pre­le­gen­tów w ciągu zale­d­wie 4 dni. Reje­stra­cja na spo­tka­nie jest nie­obo­wiąz­kowa, jed­nak byłoby miło wie­dzieć wcze­śniej kto będzie chętny wziąć udział. Przy­by­cie można potwier­dzić za pomocą Face­bo­oka.

Agenda spo­tka­nia:

 • Michał Misz­czy­szyn — „Java­Script: Kto w ogóle chciałby w tym kodzić?”,
 • Patryk Jar — „Modu­larny Java­Script w praktyce”,
 • Arka­diusz Putko — „BDD w JavaScripcie”,
 • Woj­ciech Urbań­ski — „Google Clo­sure Tem­pla­tes — ren­de­ruj z głową”.

Tematy pre­zen­ta­cji są cie­kawe, mam nadzieję, że uczest­ni­kom się rów­nież spodo­bają i że wywiąże się z nich dys­ku­sja w kuluarach.

Wię­cej infor­ma­cji o tym, czym są spo­tka­nia meet.js, może­cie prze­czy­tać na fanpage’u.

Do zoba­cze­nia!

WordUp Gdańsk — druga edycja

Jak już wspo­mnia­łem w poprzed­nim wpi­sie, w listo­pa­dzie ubie­głego roku udało mi się wraz z kil­koma oso­bami zor­ga­ni­zo­wać pierw­szego Wor­dUpa w Gdań­sku, a przy oka­zji w Pol­sce, co nie­zmier­nie mnie cie­szy. Spo­tka­nia mają odby­wać się w odstę­pie 1–2 mie­sięcy, tak więc posta­no­wi­li­śmy, że kolejny Wor­dUp odbę­dzie się 18. lutego o godz. 18:00 w gdań­skim pubie Polufka (ul. Lecz­kowa 18, Gdańsk). Tak, jak poprzed­nim razem, tak i teraz obo­wią­zuje reje­stra­cja z powodu ogra­ni­czo­nej ilo­ści miejsc w pubie.

Zapra­szam wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych Word­Pres­sem do uczest­nic­twa, a osoby chętne podzie­lić się swoją wie­dzą do zgło­sze­nia się w roli pre­le­genta.

Do zoba­cze­nia!

Podsumowując rok 2012

Od kilku dobrych mie­sięcy nie doda­wa­łem nowych wpi­sów na blogu, od 2011 roku moja aktyw­ność tutaj dra­stycz­nie spa­dła w związku mię­dzy innymi z nowymi obo­wiąz­kami, jakie przy­no­szą kolejne miej­sca pracy oraz kolejne lata na uczelni.

Ubie­gły rok był dla mnie bar­dzo męczący, a to za sprawą dość spo­rych zmian u mnie nie tylko w życiu pry­wat­nym, ale przede wszyst­kim zawo­do­wym.
Czy­taj więcej »

TUiZ Allianz — wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Na początku roku posta­no­wi­łem kupić samo­chód. Naj­le­piej aby był on sto­sun­kowo mały i tani w eks­plo­ata­cji, a przede wszyst­kim w miarę dobrym sta­nie tech­nicz­nym, jak na samo­chód uży­wany. Wybór padł na Seata Arosę (1,7 SDi). W końcu, 6. lutego kupi­łem auto od wła­ści­ciela z Prusz­cza Gdań­skiego, kolej­nym kro­kiem był wybór ubez­pie­cze­nia obo­wiąz­ko­wego OC.
Czy­taj więcej »

Jeżeli prawda to prawda

Sie­dząc dziś w pracy wdra­ża­jąc poprawki do jed­nego z pro­jek­tów natra­fi­łem na kod JS odpo­wie­dzialny za wali­do­wa­nie popraw­no­ści wpro­wa­dzo­nych danych do for­mu­la­rza. Kod autor­stwa dewe­lo­pera jed­nego z kra­jów Bene­luksu nie robił nic spe­cjal­nego, jed­nak pewna jego część przy­kuła moją uwagę.

var doSubmit = false;

/* ... */

function enableSubmit(form){
 $(form).submit(function(){ 
  if (doSubmit)
  {
   return true;
  }
  else
   return false;
 });
}

Safari 5.1 — problem z atrybutem placeholder w HTML5

Kodu­jąc dziś jeden z pro­jek­tów natkną­łem się na pro­blem w naj­now­szej wer­sji Safari zwią­za­nym z atry­bu­tem pla­ce­hol­der zna­nym nam z HTML5.

W momen­cie, kiedy klik­niemy na pole for­mu­la­rza pla­ce­hol­der nie znika, tylko wciąż jest widoczny — a powinien.

Przy­kład

Kod:

<input type="text" placeholder="Lorem ipsum" />

Live:

Miejmy nadzieję, że Apple wyda poprawkę niebawem.

EDIT: Pro­blem jak się oka­zuje wystę­puje pod Mac OS X 10.7, na poprzed­niej wer­sji sys­temu atry­but zacho­wuje się popraw­nie.

Beta testy Things w chmurze

Od samego rana spo­ty­kają mnie miłe wia­do­mo­ści, dosta­łem bowiem e-maila od Cul­tu­red Code — firmy, która jest twórcą dobrze zna­nej użyt­kow­ni­kom kom­pu­te­rów Mac apli­ka­cji to-do, czyli innymi słowy, rze­czy, które musimy zro­bić w danym dniu.

Na chwilę obecną, Things Beta pozwala na syn­chro­ni­za­cję zadań pomię­dzy dwoma urzą­dze­niami Mac. W kolej­nych wer­sjach ma poja­wić się wspar­cie dla urzą­dzeń z iOS.

Już nie­długo na blogu testy syn­chro­ni­za­cji zadań pomię­dzy kil­koma kom­pu­te­rami Mac.

e.quinox — pomóż zbudować elektrownię wodną w Rwandzie

Jeden z moich zna­jo­mych potrze­buje pomocy, a kon­kret­niej grupa, do któ­rej należy.

e.quinox (tak się nazywa orga­ni­za­cja) zbie­rają głosy na dofi­nan­so­wa­nie ich orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cej się pomocą Kra­jom Trze­ciego Świata, a kon­kret­nie dostar­cza­niem im ener­gii. W tym roku mają zamiar poje­chać do Rwandy, gdzie będą budo­wać elek­trow­nię wodną.

Jak im pomóc?

Wystar­czy wejść na stronę gło­so­wa­nia, zazna­czyć checkbox’a przy „e.quinox”, następ­nie wpi­sać swoje imię i nazwi­sko, i klik­nąć przy­cisk „Submit”.

Do pozy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia zostało im już nie­wiele gło­sów, bo rap­tem nie­cały 1000. :)

Dla nas to rap­tem 5 minut, aby wyko­nać czyn­no­ści powy­żej, a dla e.quinox’a to dodat­kowe fun­du­sze na zwięk­sze­nie skali ich projektu.

Z góry dzięki!

Strona sto­wa­rzy­sze­nia: www.e.quinox.org

Firefox 4 już dostępny

O naj­now­szej wer­sji Fire­foksa było dość gło­śno, ba — nawet mówiono, że ta wer­sja będzie naj­bar­dziej prze­ło­mową w dzie­jach tej prze­glą­darki.

Mozilla dość długo zwle­kała z wypusz­cze­niem czwar­tej wer­sji Fx, na szczę­ście dziś w godzi­nach popo­łu­dnio­wych poja­wiła się infor­ma­cja na stro­nie Mozilli o moż­li­wo­ści pobra­nia aktualizacji.

Plus dla Mozilli, że Fx 4 jest dostępny pod Makiem w 64 bitach, dodat­kowo zaob­ser­wo­wa­łem, że Chrome zżera około 200MB pamięci wię­cej niż Fire­fox. A, żebym nie zapo­mniał: Fire­bug 1.7.0 także jest dostępny. :)

Miłego aktu­ali­zo­wa­nia.